Algemene voorwaarden Pool en Boers Memorials B.V.:

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Intellectueel eigendom
Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 18 – Overmacht

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand
  aangaat met de ondernemer;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leveringsen/of
  afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
  gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
  maakt.
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen
  wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. Na schriftelijk goedkeuring van de ondernemer per e-mail, kan er mogelijk tevens geretourneerd worden.
 2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
  verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
  van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
  consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Pool en Boers Memorials B.V.
Molenstraat-Centrum 505,
7311 XM Apeldoorn
055-3013378, telefonisch bereikbaar maandag tot en met vrijdag, van 09.00 uur tot 17.00 uur
info@deashanger.nl
KvK-nr: 80459072
Btw-nr: NL861679106B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
o Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst
op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
o Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
o Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
o Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is
het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
o Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling
overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
o Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene
voorwaarden.
o Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden
‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
o Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.
o Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
o Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
o Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst. Daarnaast worden afbeeldingen en afbeeldingen van gravures indien noodzakelijk, voor een proefdruk, met
(extra) contrast weergegeven. Dit om het soort gravure en de mogelijkheden hiervan weer te geven.
o Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen
dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
o Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van verzending;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer
de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan
het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze
voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
herstellen;
1. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;
1. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
1. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
o De toepasselijkheid en de wijze waarop en waarmee het product te gebruiken is / de functionaliteit van het product.
Hierbij kan Pool en Boers Memorials B.V. geen verantwoordelijkheid, nemen als de consument dit in zijn geheel of gedeeltelijk
niet gelezen heeft. Immers de consument bevestigd middels het aanvinken van de algemene voorwaarden, deze gelezen te hebben
en akkoord te geven, voor het plaatsen van de bestelling. Tevens is Pool en Boers Memorials B.V. u natuurlijk altijd van dienst, mocht u vragen hebben over de functionaliteit of het gebruik van een product of een combinatie van producten. Daarnaast verschaffen wij graag informatie, bij twijfel, waar of wanneer het product te gebruiken als mochten hier restricties op van toepassing zijn.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument
van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument
heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende
producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en
aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de consument de toebehoren of één van de
toebehoren wenst te behouden, dient dit in overleg te gebeuren. Daarnaast zal voor de toebehoren, indien
accoord door Gedenksieraden Pool-Boers, de prijsstelling en voorwaarden gelden, als ware deze los
besteld. Hierbij kunnen er door de aanpassing van het orderbedrag bijvoorbeeld verzendkosten in rekening gebracht
worden.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier, tevens kan dit in overleg en bepaalt en goedgekeurd door de ondernemer, middels een e-mail bericht kenbaar gemaakt worden. Nadat de consument
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het
product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken
tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending, een track- en tracecode. Wanneer het product onbeschadigd retour ontvangen is en beoordeeld, zal het aankoopbedrag teruggestort worden.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan
van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de
ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
instructies. Tevens controleert de consument bij het retourneren van een product of het retourneren in
verband met een service verzoek, de meest actuele adres gegevens van Pool en Boers Memorials B.V. alvorens
de zending te versturen. De meest actuele informatie staat vermeld op onze website onder de contactgegevens.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Uitgesloten het recht van retour, als er in opdracht van de consument specifiek maatwerk is verricht. Immers het product is dan niet (zomaar) geschikt voor wederverkoop.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen
na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of
sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
o De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De
uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten
van de overeenkomst, heeft vermeld.
o Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
o Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde
periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
o Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
o In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op
de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
o Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn
van wettelijke regelingen of bepalingen.
o Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
o De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
o Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te
leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
o De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer
er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Voor het maatwerk
verleend in opdracht van de consument, zal Pool en Boers Memorials B.V. de exacte invulling van dit
maatwerk, overlaten aan gespecialiseerde (edel)smeden danwel een goudsmid of lasergravure
specialist. De exacte plaatsing en uitvoering van bijvoorbeeld een gravure tekst of afbeelding of combinatie hiervan, zal dan ook overgelaten worden aan vakmensen met jarenlange ervaring, die hierin gespecialiseerd zijn. Dit tenzij de consument nadrukkelijk anders vermeld of wenst, schriftelijk bekend gemaakt. Een klacht op dit gebied zal altijd in alle redelijkheid opgelost worden.
Hierbij staat het Pool en Boers Memorials B.V. vrij, de koop ongedaan te maken ter vergoeding van het aankoopbedrag, waarbij
het dan niet mogelijk is, het product opnieuw te leveren.
o Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden.
o Alle uitgaande zendingen, zullen door Pool en Boers Memorials B.V., kruislings beoordeeld en gecontroleerd worden,
op conformiteit van levering en functionaliteit.
o Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de
ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in
de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
o De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen
ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
o De garantie geldt niet indien:
1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden
heeft laten repareren en/of bewerken; Tevens dient de klant zich te laten informeren, van zijn of haar kant, als het product bewerkt dient te worden. Het opvolgen van de instructies en adviezen van de ondernemer is hierbij van belang en dient de klant op te vragen, alvorens te starten met enige bewerking.
1. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer
en/of op de verpakking behandeld zijn;
o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid
heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste
materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
o De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
o Als plaats van levering geldt het adres dat de consument danwel zakelijke klant heeft opgegeven aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
o De klant heeft hierbij de verantwoordelijkheid dat de verstrekte informatie ten aanzien van het adres, bijvoorbeeld huisnummer juist en volledig is. Hiervoor kan Pool en Boers Memorials B.V. geen verantwoordelijkheid dragen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant, dat er onder kantooruren geleverd kan worden, maar ook onder gangbare levertijden en uren van de vervoerders, (werk) dagelijks, hierbij probeert Pool en Boers Memorials B.V. leveringen in het weekend zoveel mogelijk te beperken. Als twee pogingen onder gangbare levertijden van de vervoerders niet slagen, zullen verdere kosten voor levering, in rekening gebracht worden en voor rekening zijn van de klant. Voor afwijkingen in levertijden, buiten kantooruren, kan slechts de vervoerder direct aansprakelijk gesteld worden, dit is buiten de macht om van Pool en Boers Memorials B.V.

o Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame
spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument en ook de zakelijke klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, mits er geen sprake is van maatwerk danwel het speciaal ontwerpen van de dierbare herinnering. De consument als ook de zakelijke klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
o Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen danwel levertijden kan de consument en ook zakelijke klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

o In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
o De ondernemer zal ten hoogste twéémaal leveren. Dit om te in alle redelijkheid te voldoen aan de vraag van de klant. Hierbij is het Pool en Boers Memorials B.V. voorbehouden, na twee leveringen de koop ongedaan te maken en het gehele aankoopbedrag inclusief alle gemaakte kosten van de consument, ten aanzien van portokosten, voor de retourzending(en) terug te storten. De consument zal hierbij nooit enig financieel nadeel hebben of ondervinden en in zijn geheel gecompenseerd worden en in alle redelijkheid.
Na het retour ontvangen van de retourzending(en) zal, vervolgens ten hoogste na 14 dagen het gehele aankoopbedrag worden teruggestort, inclusief alle bijkomende portokosten, retour. Dit indien er in overleg met de consument niet voldaan zou zijn aan conformiteit van levering.
o Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel
beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel
wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn dan voor rekening van de ondernemer.
o Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de
consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
o Pool & Boers Memorials B.V., zal ten aanzien van de keuze van de vervoerder altijd handelen in het belang van de klant.
Hierbij kan het door voorziene maar ook door onvoorziene omstandigheden, voorkomen dat Pool & Boers Memorials B.V. kiest, voor een
betere transporteur, op basis van leveringsprestaties en leveringsbetrouwbaarheid, als er zich een uitzonderlijke situatie zal
voordoen. Dit kan hierbij afwijken van het standaard gestelde, waarbij deze keuze altijd en alleen in het belang van / alsmede ten gunste van de klant gemaakt wordt.
o Pool & Boers Memorials B.V. is niet verantwoordelijk voor de eigen verstrekte gegevens van de (zakelijke) klant. Bij het opstellen van de factuur, wordt deze opgemaakt op basis van de door u verstrekte gegevens. Zijn deze niet kloppend dan wel volledig of juist, draagt  de klant de verantwoordelijkheid hiervoor, waarbij de betaling dan alsnog doorgang vindt / uitgevoerd wordt. Immers Pool & Boers Memorials B.V. kan geen verantwoordelijkheid dragen voor (de eigen verantwoordelijkheid van de (zakelijke) klant), kloppende en juiste en volledige informatie te verschaffen.
o Inspanningsplicht van klant, ten aanzien van juiste afhandeling transactie. De klant verleent zijn volledige medewerking aan het in alle redelijkheid afhandelen van de transactie / levering, door bijvoorbeeld de bestelling onder gangbare werktijden van transporteurs in ontvangst te nemen. Dit houdt ook in, dat de klant tenminste per e-mail of telefonisch bereikbaar is, mits dit nodig is om de transacties volledig af te handelen, bij vragen. Daarnaast stemt de klant ermee in en bevestigd kennis te hebben genomen van alle verstrekte informatie, in het bijzonder schriftelijk / per e-mail verstrekt. Mocht dit om wat voor een reden niet het geval zijn, kan Pool en Boers Memorials B.V. hier geen verantwoordelijkheid voor dragen.
De klant stemt ermee in, tevens zijn of haar e-mails te lezen, welke verstuurd worden door Pool en Boers Memorials B.V., dit naar het e-mail adres door de consument (zelf) verstrekt. De klant stemt er ook mee in tevens zijn spambox of ongewenste e-mail box, met enige regelmaat te controleren, tenminste 1x wekelijks. De consument reclameert binnen een redelijke termijn, een manco levering, danwel uiterlijk 2 weken na verlopen van levertijd genoemd op de website de consument zich meldt, mocht de levering niet hebben plaatsgevonden. Tevens geldt deze verplichting mocht de koeriersdienst volgens de track- en trace informatie geleverd hebben, de status dan bezorgd is, er binnen een termijn van een week gereageerd wordt, om een mogelijk onderzoek (extra) kans van slagen te geven. Tenslotte heerst er de inspanningsplicht van de klant, dat de koeriers de zending in alle redelijkheid kunnen afleveren, dit logischerwijze onder gangbare werktijden van deze koerier. Afwijkingen van levertijden of leverdata vallen buiten het werkveld van Pool & Boers Memorials B.V. en hierbij zijn alle voortkomende extra kosten hieruit, ten hoogste te verhalen bij het bedrijf wat hier direct verantwoordelijk voor is, de vervoerder zelf. Immers de vervoerder heeft dit alles onder beheer, alsmede deze vervoerder doet direct of indirect deze toezeggingen, b.v. middels informatie verschaft in track- en trace informatie, maar ook door toezeggingen over b.v. het tijdsstip van leveren (indicatief).
Hier kan Pool & Boers Memorials B.V. in alle redelijkheid niet voor aansprakelijk gesteld worden, of enige (extra) kosten voor dragen.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom
o Alle auteursrechten, handelsmerken, trade dress, ander intellectueel eigendom en materiaal, inclusief
paginakopteksten, afbeeldingen, tekst, illustraties, formaten, logo’s, ontwerpen pictogrammen, foto’s, geschreven
en ander ander materiaal (gezamenlijk de “IP”) zijn eigendom, gecontroleerd of in licentie gegeven door Pool en Boers Memorials B.V., of door derden die hun materialen in licentie hebben gegeven aan Pool en Boers Memorials B.V. en worden
beschermd door internationale handelsmerken en copyrightwetten. U mag het IP-adres en alle andere materialen die op de
de site deashanger.nl worden weergegeven alleen bekijken, downloaden en afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel
gebruik; op voorwaarde echter dat u (1) alle auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsaanduidingen op alle IP-adressen
behoudt.
o Elk ander gebruik, inclusief de reproductie, aanpassing, distributie, verzending, herpublicatie, weergave of uitvoering
van het IP-adres op deze site is ten strengste verboden. De compilatie (wat betekent het verzamelen, rangschikken en assembleren)
van alle IP op de site deashanger.nl is het exclusieve eigendom van Pool en Boers Memorials B.V. en wordt tevens
beschermd internationale copyrightwetten. Alle andere afbeeldingen zijn het eigendom van onze respectieve bedrijven, waarbij elk
ander gebruik dan boven beschreven tevens ten strengste verboden is.

Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
o De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
o De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming
van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
o De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in
een bepaalde periode;
1. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
1. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.
Verlenging
o Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
o In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie
maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
o Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag
alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn
van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,
maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
o Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de
proef- of kennismakingsperiode.
Duur
o Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met
een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde
van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 14 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7
werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van
een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost
kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis
bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten
behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is
bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar zijn of haar keuze, of de geleverde producten
kosteloos vervangen of repareren. Pool en Boers Memorials B.V. vergoedt hierbij, altijd de verzendkosten heen en retour naar de consument.
Hierbij adviseren wij altijd nadrukkelijk uw dierbare gedenksieraad, of (mini) urn, tenminste met track- en trace code naar ons te verzenden.
De kosten worden hiervan dan ook en namelijk, door ons vergoed. Pool en Boers Memorials B.V. is hierbij nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor het verlies van uw zending, welke veroorzaakt bij het postbedrijf zelf.

Artikel 16 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
3. Indien het voor de ondernemer / Pool en Boers Memorials B.V., onmogelijk geacht wordt een herinnering
volgens exacte wensen van de consument te vervaardigen, zal deze na de eerste goedkeuring van hetgeen wel mogelijk, vervaardigd
worden. De consument zal altijd van de mogelijkheden en onmogelijkheden, op de hoogte gesteld worden, schriftelijk (eventueel per e-mail vastgelegd). Onder een goedkeuring wordt hierbij verstaan, een schriftelijke bevestiging van de consument of woorden die van gelijk strekkende aard, onmiskenbaar duiden op goedkeuring. Het staat Gedenksieraden Pool-Boers, dan vrij de herinnering op maat te vervaardigen, waarbij dit in elke logica vanzelfsprekend lijkt. Indien de consument na (zijn eigen) goedkeuring toch wijzigt van voorkeur, staat het Pool en Boers Memorials B.V. vrij, de koop ongedaan
te maken, tegen (ten hoogste) een vergoeding van het gehele aankoopbedrag. De termijn van wijziging is hierbij tevens van doorslaggevend belang.

De wijziging dient hierbij dezelfde (werk)dag tijdens kantooruren bekend te zijn, dit nadat de goedkeurig of woorden van gelijke aard, schriftelijk bevestigd zijn door de consument aan Pool en Boers Memorials B.V.. De mogelijkheid tot een nieuwe levering ter compensatie van het gehele aankoopbedrag, wat teruggestort wordt, zal dan uitgesloten zijn. Pool en Boers Memorials B.V., zal dan ook ter compensatie van (ten hoogste) het volledig teruggestorte aankoopbedrag geen verplichting hebben, opnieuw maatwerk te verlenen voor deze consument. Pool en Boers Memorials B.V. eigent zich het recht toe, deze beslissing in alle redelijkheid en elke fatsoensnorm respecterende toe te passen. Als deze uitzonderlijke situatie zich voordoet, zal Pool en Boers Memorials B.V., zich altijd coulant opstellen. Dit houdt in, ofwel het gehele aankoopbedrag terug te storten danwel een financiële compensatie (in alle redelijkheid) toe te passen, voor elke geleden financiële schade ten aanzien van een afwijking in de conformiteit van levering van het product, of het in alle redelijkheid vergoeden van het bedrag om aan volledige conformiteit van levering te voldoen.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

Artikel 18 – Overmacht

In geval van overmacht heeft Pool en Boers Memorials B.V. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, danwel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Pool en Boers Memorials B.V. gehouden is enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billikheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een telecommunicatie netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en / of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet tijdig levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Daarnaast zijn een Pandemie en alle gevolgen hiermee samenhangend, voor alle betrokkene bij de organisatie Pool en Boers Memorials B.V. tevens getypeerd als overmacht in zijn geheel. Waardoor er bij deze Pandemie, ook geen aanspraak gedaan kan worden op de uitvoering of levering van een product of maatwerk hierbij bestelt en dus mee samenhangende. De consument zal vanzelfsprekend tenminste gedeeltelijk voor het bestelde maatwerk, de levering van het product of zijn gehele aankoopbedrag hierin gecompenseerd worden, ten hoogste voor het bedrag betaalt voor het product of deze dienst.